Inici

espai-antiracista-girona-saltSom un grup amb diferents sensibilitats i procedències, que ens hem unit per defensar la igualtat entre totes les persones sense importar el seu gènere, origen ni cultura.

Als nostres barris veiem com es normalitzen els discursos racistes i la presència de partits xenòfobs, com es fan polítiques i assignacions de recursos públics discriminatoris i batudes policials que apliquen una la Llei d’estrangeria que condemna veïns i veïnes a la il·legalitat o l’expulsió, mentre a moltes altres se’ns neguen els drets polítics i de participació.

La crisi econòmica ha generat un panorama de fortes desigualtats i injustícia social que provoca grans problemàtiques en diversos àmbits (treball, habitatge, sanitat pública, educació) i que colpeja amb molta força el conjunt de treballadors i treballadores. A més l’extrema dreta intenta instrumentalitzar qualsevol diferència per dividir-nos, posant en perill la convivència, i així desviar la tensió que provoca la injustícia social cap al rebuig a les persones migrants.

Per això creiem que és necessari i urgent posar-nos a treballar i fem una crida a totes les persones i col·lectius que comparteixin aquestes idees i inquietuds a participar en la lluita contra el racisme, el feixisme i la xenofòbia, per la igualtat de drets, contra la discriminació i la segregació i per fer de Salt i Girona ciutats més justes.

Sempre ha estat un bon moment per actuar contra tota injustícia social i construir un entorn on totes puguem viure dignament, però avui és una necessitat ineludible!

Espai Antiracista de Salt i Girona

———————————

cartell-presentacio-espai-antiracistaSomos un grupo con distintas sensibilidades y procedencias, que nos hemos unido para defender la igualdad entre todas las personas sin importar su género, origen ni cultura.

En nuestros barrios vemos como se normalizan los discursos racistas y la presencia de partidos xenófobos, como se hacen políticas y asignaciones de recursos públicos discriminatorios y redadas policiales que aplican una Ley de extranjería que condena a algunos vecinos y vecinas a la ilegalidad o la expulsión, mientras a muchos otros se nos niegan los derechos políticos y de participación.

La crisis económica ha generado un panorama de fuertes desigualdades e injusticia social que provoca grandes problemáticas en distintos ámbitos (trabajo, vivienda, sanidad pública, educación) y que golpea con mucha fuerza al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Además la extrema derecha intenta instrumentalizar cualquier diferencia para dividirnos, poniendo en peligro la convivencia, y así desviar la tensión que provoca la injusticia social hacia el rechazo a las personas migrantes.

Por eso creemos que es necesario y urgente ponernos a trabajar y hacer un llamamiento a todas las personas y colectivos que compartan estas ideas e inquietudes a participar en la lucha contra el racismo, el fascismo y la xenofobia, por la igualdad de derechos, contra la discriminación y la segregación y para hacer de Salt y Girona ciudades más justas.

Siempre ha sido un buen momento para actuar contra la injusticia social y construir un entorno donde todas podamos vivir dignamente, !pero hoy es una necesidad ineludible!

——————–

.نحن مجموعة متعددة الأصول و الأفكار. هدفنا هو الدفاع عن المساواة بين الناس بغض النظر عن الإنتماء الجنسي، الثقافي أو البلد

نرى على أنه في مجتمعنا و أحيائنا يتم تطبيع الخطاب العنصري و وجود أحزاب سياسية تقصي المهاجر. نرى ممارسات سياسية محلية تمييزية و تعسفات من الإنتماء الجنسي، الثقافي أو البلد طرف الشرطة التي تطبق قانون الهجرة و الذي هو في حد ذاته يحكم على المهاجر بحجزه في عدم الشرعية و الطرد، و يحرم المهاجرين من أهم الحقوق، ألا و هي الممارسة و المشاركة السياسية

الأزمة الإقتصادية سببت في كثير من اختلالات و ظلم اجتماعي و الذي بدوره خلق مشاكل في عدة ميادين (العمل، السكن، الصحة و التعليم)، كل هذا له خلفيات سلبية على العاملين و العاملات. زيادة على هذا، اليمين المتطرف يحاول استغلال هاته الوضعية و كل الفروق من أجل خلق مشاكل في التعايش و هكذا يحول اتجاه التوتر الذي يسببه الظلم الإجتماعي و يوجهه نحو إقصاء المهاجرين

من أجل هذا كله نعتقد على أنه ضروري و مستعجل العمل في هذا المجال. ندعوا و نطالب كل الأشخاص و الجمعيات الذين يتفقون معنا على هاته الفكرة أن يشاركونا مكافحة العنصرية، الفاشية و الأكزينوفوبيا و العمل من أجل المساواة في الحقوق، ضد التمييز العنصري و الإقصاء و من أجل عدالة أكثر في مدينتي صال و جيرونة

دائما هي فرصة مناسبة العمل ضد الظلم الإجتماعي و بناء محيط أين يمكن أن نعيش بكرامة. لكن.اليوم هذا العمل هو ضرورة ملحة و واجب على كل واحد و واحدة منا

——————–

Groupe de personnes de provenances et sensibilités diverses, nous nous sommes unis pour défendre l’égalité entre toutes les personnes sans qu’importe ni leur genre ni leur origine ni leur culture.

Dans nos quartiers, nous voyons se normaliser les discours racistes et la présence de partis xénophobes, nous voyons comment se mènent des politiques et se destinent des fonds publics de manière discriminante comme des battues policières qui appliquent une loi pour les étrangers qui condamnent les habitants à l’illégalité ou à l’expulsion. Pendant ce temps, à beaucoup d’autres sont déniés les droits politiques et de participation.

La crise économique a généré un panorama de fortes inégalités et d’injustice sociale qui provoquent de grandes problématiques dans divers secteurs (travail, habitat, santé publique, éducation) et qui frappe de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses. En outre, l’extrême droite tente d’instrumentaliser chaque différence

pour nous diviser, mettant de ce fait en danger le vivre-ensemble et ainsi dévier la tension que provoque l’injustice sociale vers le rejet des personnes migrantes.

Pour cela nous sommes convaincus qu’il est nécessaire et urgent de nous mettre au travail et nous lançons un appel à toutes les personnes et collectifs qui partagent ces idées à participer à la lutte contre le racisme, le fascisme et la xénophobie, pour l’égalité de droits, contre la discrimination et la ségrégation et pour faire de Gérone et Salt des villes plus justes.

Cela a toujours été le bon moment pour agir contre toute injustice sociale et construire un environnement où toutes puissions vivre dignement, mais aujourd’hui c’est une nécessité inéluctable!

———————————-

We are a group with different sensitivities and origins. We have united to defend the equality among all people, without mattering their gender, origin or culture.

In our neighborhoods we can see how the racist discourse and the presence of the xenophobic partieshave been normalized, how discriminatory policies and benefits of public resources have been done. We can see the persecution done by police who apply a Foreigners Law which condemns some of us to illegality or expulsion while political and participation rights have been denied to many of us.

The economic crisis has generated a panorama of strong inequality and social injustice that makes huge problems in different areas (work, housing, public healthcare, education) and hits heavily upon all workers. And also, the extreme right tries to use any difference to divide us, putting the coexistence in danger, and thus diverting the tension caused by the social unfairness towards migrant people.

Because of that we believe that it is necessary and urgent to start working against this and calling all people and collectives that share these ideas and concerns to participate in the fight against racism, fascism, and xenophobia, for equal rights, against discrimination and segregation, and to convert Salt and Girona into fairer cities.

It has always been a good moment to work against all the social injustice and to build an environment where we all can live with dignity, but today it is an unavoidable necessity.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s